Consell Directiu de l’ACPP 2012-2016

 • PRESIDENT

  Jesús Gracia Alfranca

 • VICEPRESIDENTA

  Coralí Rodríguez Papa

 • SECRETÀRIA

  Montserrat Martínez del Pozo

 • TRESORERA

  Pilar Barbany Falo

 • VOCALIA D’ADMISSIONS:

  Presidenta

  Elizabeth Llorca Serrano

  Vocals

  Angels Codosero Medrano
  Cèlia Montañés Virgili
  Teresa Pont Amenós
  Pere Jaume Serra Renom

 • VOCALIA CIENTÍFICA

  Pilar Barbany Falo

 • VOCALIA DE PUBLICACIONS, PREMSA I WEB

  Montserrat Martínez del Pozo
  Àngels Codosero Medrano
  Coralí Rodríguez Papa
  Raquel Vidal Arandes

 • VOCALIA DE FORMACIÓ CONTINUADA

  Laura Hernández Vázquez