L’EGO i EL PRINCIPI DE REALITAT

     He llegit aquest text que el considero adient com a introducció per al tema d’avui, certament important però breu. “L’imperi fou acceptat com a “maduresa dels temps” i unitat de tota la civilització coneguda, però fou desafiada en la seva totalitat per un eix complement diferent i ontològic (…) De l’abisme del mon social sempre s’aixecà la memòria  de tot allò que intentava enterrar” pertany al llibre Imperio  (2000) de Michael Hardt i Antoni Negri, filòsofs postmarxistes.      Tot allò enterrat, sepultat, reprimit o suprimit torna sempre a sortir per altres llocs imprevistos i a vegades perillosos.  La memòria…

VACACIONES

    El mundo psiquista se encuentra siempre entre un “antes o ahora y un después”. Sobre todo no sólo en el mundo terapéutico estricto sino también en el relacional profesional. Y esto requiere un tiempo de silencio o reflexión como de reposo.      Un tiempo de reposo en un trabajo existe desde que los humanos se hicieron ganaderos y agricultores. Algunos agricultores tenían épocas del año con mayor trabajo y otros de relativo descanso. Otros agricultores se organizaban de forma que pudieran dedicarse a al menos dos tipos de cultivo diferentes, o dos actividades, complementarias en el tiempo y para…

VACANCES

      El món psiquista es troba sempre entre un “abans o ara i un després”. Sobre tot no únicament en el món terapèutic estricte sinó també en el relacional professional. I això demana un temps de silenci o reflexió com de repòs.      Un temps de repòs en un treball existeix des que els humans es van fer ramaders i agricultors. Alguns agricultors tenien èpoques de l’any amb més feina  i d’altres de relatiu descans. Altres agricultors s’organitzaven de manera que poguessin dedicar-se a almenys dos tipus de conreu diferents, o dues activitats, complementàries en el temps i per a poder subsistir….

DÉU AMOR

ADVERTIMENT:   Aquest  article, l’original, ha estat publicat a la revista digital VALORS. En publicar-lo a “entresssions” de l’ACPP està més ampliat en atenció a l’especificitat de l’associació.       Inicialment em va costar trobar el títol: com calia relacionar les dues paraules que el composen? Amb un punt, una coma o d’altra forma. Tant conscient com inconscientment la relació entre les dues paraules pot generar reaccions no volgudes en els lectors com lectores. L’inconscient funciona sense intervenció de l’ego. Una associació de paraules tancades (Jung) o obertes (Freud). Cal recordar que al 1909  els dos van ser convidats a la…

Buda i Freud

  EL VEÏNATGE UNIVERSAL (VU) (aldea global, terme anglès) demana una visió universal, però alhora una acció  concreta. Vivim una realitat social radicalment nova. No hi ha història i ens toca fer història viva. I en aquesta història viva, ningú hauria de viure fora d’aquest VU, no n’hi ha un altre ni aquí ni allà. Per tant, cap exclusió ni per sexe ni per ètnies(només hi ha una sola raça: la humana) ni per religions ni per ideologies ni per diferència de poder adquisitiu entre d’altres. El VU  és la casa de tothom i  cal cuidar-la entre tots: El Planeta…

Jesús y Sócrates

    La revista VALORS es para expresar valores. Pero los valores los construyen y eligen las personas. El artículo anterior hablábamos de LA PIRÁMIDE MASLOW, es decir, de una axiología hecha por una persona, ciertamente con su equipo, pero era una persona como punto de referencia. Otras personas son también puntos de referencia a nivel cultural. En nuestra cultura occidental, que nació con los griegos (S. VII aC), había puntos de referencia, uno de ellos fue Sócrates (470-399 aC). Él prefirió la muerte antes que traicionar la verdad. En otras palabras, las autoridades civiles no soportaban que Sócrates enseñara a…

Jesús i Sòcrates

                               La revista VALORS és per expressar valors. Però el valors els fan les persones. L’article anterior parlàvem de LA PIRÀMIDE MASLOW, és a dir, d’una axiologia feta per una persona, certament amb el seu equip, però era una persona com a punt de referència. Hi ha d’altres persones que són també punts de referència a nivell cultural. A  la nostra cultura occidental, que va néixer amb els grecs (S. VII aC), hi havia punts de referència, un d’ell va ser Sòcrates(470-399 aC).  Ell va preferir la…

La pirámide (la espiral) de MASLOW

                     Precisamos en el mundo psiquista recordar aspectos que no solo sean cuantitativos sino básicamente cualitativos. Ver a todo ser humano en su totalidad, es decir, más allá de lo corporal y emocional. La cognitividad debe estar siempre abierta a que no lo puede abrazar todo por su propia limitación cerebral. Desde mi experiencia tanto pedagógica como psiquista, de muchos años, soy del parecer que hay que partir del ego (siguiendo la concepción freudiana) para saber qué necesita para madurar o realizar su proceso de individuación.          Teniendo presenta la metáfora…

DARWIN, Charles y KROPOTKIN, Piotr

  Dos nombres conocidos, tal vez, el segundo no tanto. Los cito no para debatir con ellos, sino por lo que pueden significar sus aportaciones en la concepción de todo Ser Humano. Charles Darwin (1809-1882) fue un naturalista inglés que publicó una de las obras científicas más influyentes en el mundo de la biología: “Sobre el origen de las especies mediante la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida»( On the origin of species…)(1859), pero en la sexta edición de 1872, fue más drástico sin «donde»: «El origen de las especies…«. Así…

DARWIN, Charles i KROPOTKIN, Piotr

     Dos noms coneguts, tal volta, el segon no tant. Els cito no per debatre amb ells, sinó pel que poden significar llurs  aportacions en la concepció de tot Ésser Humà.   Charles Darwin (1809-1882)  va ser un naturalista anglès que va publicar una de les obres científiques més influents al món de la biologia :» Sobre l’origen de les espècies mitjançant la selecció natural, o la preservació de les races afavorides en la lluita per la vida”( On the origin of species…)(1859), però a la sisena edició del 1872, va ser més dràstic sense “on”: “L’origen de les espècies…”.  Així…

5 of 15
123456789