LA LIBERTAD “RELIGIOSA”

       El título es ambivalente, por eso pongo religiosa entre comillas. Hablar de libertad es un tema central en la psicología profunda como de la dignidad humana basada en la confianza y el respeto a todo ser humano. Hablo por el evento que tuvo lugar hace sesenta años. El 11 de octubre de 1962 tuvo lugar el inicio del Concilio Vaticano II (CV.II). Fue un acontecimiento, en ese momento, de gran empuje y envergadura en la cultura de cristiandad, a pesar de la crisis cultural que ya existía e iba emergiendo con fuerza. Y ahora nos encontramos de pleno…

LA LLIBERTAT “RELIGIOSA”

                      El títol és ambivalent, per això poso religiosa entre cometes. Parlar de llibertat és un tema central en la psicologia profunda como de la dignitat humana basada en la confiança i respecte a tot ésser humà. En parlo per l’esdeveniment que va tenir lloc fa seixanta anys. L’11 d’octubre de 1962 va haver l’inici del Concili Vaticà II (CV.II). Va ser un esdeveniment, en aquell moment, de gran empenta i envergadura en la cultura de cristiandat, malgrat la crisi cultural que ja hi havia i anava emergint amb força. I…

AFRONTAR L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA AMB UNA PSICOLOGIA ECOLÒGICA.

El model industrial capitalista de desenvolupament basat en l’explotació dels recursos està destruint el medi natural. Els estudis científics ja fa temps que ens alerten de l’escalfament global causat per l’activitat humana i les seves nefastes conseqüències per la vida a la Terra, però de moment no som capaços de revertir aquesta dinàmica destructiva. El problema és més i més evident, a totes les latituds del planeta. Com a professionals de la salut, els psicòlegs ja no podem ignorar el malestar físic i psíquic que tots patim o patirem per aquesta causa. Aquest estiu hem vist com els nostres pacients…

EL EGO y EL PRINCIPIO DE REALIDAD

He leído este texto que lo considero adecuado como introducción al tema de hoy, ciertamente importante pero breve. “El imperio fue aceptado como “madurez de los tiempos” y unidad de toda la civilización conocida, pero fue desafiada en su totalidad por un eje complemento diferente y ontológico (…) Del abismo del mundo social siempre se levantó la memoria de todo lo que intentaba enterrar” pertenece al libro Imperio (2000) de Michael Hardt y Antonio Negri, filósofos posmarxistas.      Todo lo enterrado, sepultado, reprimido o suprimido vuelve siempre a salir por otros lugares imprevistos y a veces peligrosos. La memoria no…

L’EGO i EL PRINCIPI DE REALITAT

     He llegit aquest text que el considero adient com a introducció per al tema d’avui, certament important però breu. “L’imperi fou acceptat com a “maduresa dels temps” i unitat de tota la civilització coneguda, però fou desafiada en la seva totalitat per un eix complement diferent i ontològic (…) De l’abisme del mon social sempre s’aixecà la memòria  de tot allò que intentava enterrar” pertany al llibre Imperio  (2000) de Michael Hardt i Antoni Negri, filòsofs postmarxistes.      Tot allò enterrat, sepultat, reprimit o suprimit torna sempre a sortir per altres llocs imprevistos i a vegades perillosos.  La memòria…

VACACIONES

    El mundo psiquista se encuentra siempre entre un “antes o ahora y un después”. Sobre todo no sólo en el mundo terapéutico estricto sino también en el relacional profesional. Y esto requiere un tiempo de silencio o reflexión como de reposo.      Un tiempo de reposo en un trabajo existe desde que los humanos se hicieron ganaderos y agricultores. Algunos agricultores tenían épocas del año con mayor trabajo y otros de relativo descanso. Otros agricultores se organizaban de forma que pudieran dedicarse a al menos dos tipos de cultivo diferentes, o dos actividades, complementarias en el tiempo y para…

VACANCES

      El món psiquista es troba sempre entre un “abans o ara i un després”. Sobre tot no únicament en el món terapèutic estricte sinó també en el relacional professional. I això demana un temps de silenci o reflexió com de repòs.      Un temps de repòs en un treball existeix des que els humans es van fer ramaders i agricultors. Alguns agricultors tenien èpoques de l’any amb més feina  i d’altres de relatiu descans. Altres agricultors s’organitzaven de manera que poguessin dedicar-se a almenys dos tipus de conreu diferents, o dues activitats, complementàries en el temps i per a poder subsistir….

DÉU AMOR

ADVERTIMENT:   Aquest  article, l’original, ha estat publicat a la revista digital VALORS. En publicar-lo a “entresssions” de l’ACPP està més ampliat en atenció a l’especificitat de l’associació.       Inicialment em va costar trobar el títol: com calia relacionar les dues paraules que el composen? Amb un punt, una coma o d’altra forma. Tant conscient com inconscientment la relació entre les dues paraules pot generar reaccions no volgudes en els lectors com lectores. L’inconscient funciona sense intervenció de l’ego. Una associació de paraules tancades (Jung) o obertes (Freud). Cal recordar que al 1909  els dos van ser convidats a la…

Buda i Freud

  EL VEÏNATGE UNIVERSAL (VU) (aldea global, terme anglès) demana una visió universal, però alhora una acció  concreta. Vivim una realitat social radicalment nova. No hi ha història i ens toca fer història viva. I en aquesta història viva, ningú hauria de viure fora d’aquest VU, no n’hi ha un altre ni aquí ni allà. Per tant, cap exclusió ni per sexe ni per ètnies(només hi ha una sola raça: la humana) ni per religions ni per ideologies ni per diferència de poder adquisitiu entre d’altres. El VU  és la casa de tothom i  cal cuidar-la entre tots: El Planeta…

Jesús y Sócrates

    La revista VALORS es para expresar valores. Pero los valores los construyen y eligen las personas. El artículo anterior hablábamos de LA PIRÁMIDE MASLOW, es decir, de una axiología hecha por una persona, ciertamente con su equipo, pero era una persona como punto de referencia. Otras personas son también puntos de referencia a nivel cultural. En nuestra cultura occidental, que nació con los griegos (S. VII aC), había puntos de referencia, uno de ellos fue Sócrates (470-399 aC). Él prefirió la muerte antes que traicionar la verdad. En otras palabras, las autoridades civiles no soportaban que Sócrates enseñara a…

2 of 12
123456