psicología

HACE CIEN AÑOS: PSICOLOGIA DE LAS MASAS.(1921)

               Un sencillo recuerdo sobre un hombre investigador e indagador de un continente humano desconocido, pero existente, el inconsciente: se acepte o no. Su originalidad proviene no solo de lo descubierto, que lo es, sino de su actitud de búsqueda: Su genialidad. Sabiendo qué dijo Freud en su contexto cultural, ¿qué diría hoy en nuestro contexto global? Es decir, ¿qué decimos?                Hay que cultivar la memoria cultural, sus efemérides que nos enriquecen. El mundo de la psicología de lo profundo, o psicología profunda o también psicología dinámica, que es el psicoanálisis tanto en singular como en plural, goza de…

FA CENT ANYS: PSICOLOGIA DE LES MASSES.(1921)

                 Un senzill record sobre un home investigador i indagador d’un continent humà desconegut, però existent, l’inconscient: s’accepti o no. La seva originalitat és no només la descoberta, que ho és, sinó la seva actitud de recerca: La seva genialitat. Sabent què va dir Freud en el seu context cultural, què diria avui en el nostre context global? És a dir, què diem ?                Cal conrear la memòria cultural, les seves efemèrides que ens enriqueixen. El món de la psicologia del profund, o psicologia profunda o també psicologia dinàmica, que és la…

LA PSICOLOGIA TRANS-PERSONAL

  EXERGO: Primero: El 10 de junio tenía que hacer la conferencia, que era presencial, en nuestra sede de la ACPP, pero advertí que si era on line no la haría por no estar acostumbrado a estas técnicas. Por eso, pedir anularla. Segundo: La conferencia que debía ser presencial era una despedida de mi tarea psiquista realizada a lo largo de más de cuarenta años. Es hora de jubilarme …. y continuar disfrutando hasta una eu-tanasia. Tercero: El artículo no es la conferencia sino ideas básicas, afirmaciones o tesis, que el espacio no me da para demostrar. No habrá citas….

LA PSICOLOGIA TRANS-PERSONAL

EXERG: Primer: El 10 de juny havia de fer la conferència, que era  presencial, a la nostra seu de l’ACPP, però vaig advertir que si era on line  no la faria per no estar avesat a aquestes tècniques. Per això, vaig anul·lar-la. Segon: La conferència que havia de ser presencial era l’acomiadament de la meva tasca psiquista feta al llarg de més de  quaranta anys. És hora de jubilar-me ….  i continuar gaudint fins a una eu-tanàsia. Tercer: L’article no és la conferència sinó idees bàsiques, afirmacions o tesis, que l’espai no em dona per demostrar. No hi haurà cites….

LA VOLUNTAT DE PODER o ALFRED ADLER

Alfred Adler (1870-1937) junt amb d’altres psiquiatres com Carl Jung (1875-1961) i Wilheim Stekel (1968-1940)  van ser dissidents de l’escola de Sigmund Freud (1856-1939). Cal tenir-ho en compte per comprendre la pluralitat psicoanalítica. Adler partia del criteri  que certa  funcionalitat de l’organisme podia produir un complex d’inferioritat que era compensat  pel domini sobre l’altre. Amb això coincidia amb Nietzsche (1844-1900): la voluntat de potència. “Quant més intens és el sentiment d’inferioritat, tant més s’experimenta la necessitat de controlar i dominar els altres” (Grotjahn M. Historia del psicoanàlisis I. p. 132. Paidos. B.A., 1968)). No és una especulació sinó una realitat…

SENZILLAMENT: UN ANY MÉS

 La durada de l’any depèn de cada cultura: Any sideral, any solar, any anomalístic. A la vida quotidiana, fem servir l’any civil, que és el gregorià, el més estès a occident. Per altra banda, hi ha l’evolució històrica de l’any solar. Només els cito, entre altres,  perquè en són molts: Any solar egipci, any solar julià, any solar gregorià,  que és l’any civil actual. És un tema apassionant veure com la Humanitat ha anat confeccionat una explicació de quelcom que no pot dominar: el temps. I si la base del temps és la Natura, ara comencem anar de forma diferent…

LA CAPACITAT CRÍTICA I EL SEU ESPERIT

  En el món psiquista convé tenir en compte aquesta habilitat humana sense la qual no es pot avançar o madurar. La paraula “capacitat” té moltes significacions. Jo la prenc en el sentit de “aptitud per a fer una cosa” i en aquest cas, la cosa, és criticar. Criticar és fruit d’observar, examinar, analitzar, comparar. És a dir, la capacitat de poder expressar l’opinió pròpia sobre una situació que s’ha estudiat o viscut. Aquesta capacitat es té des del moment de néixer. Cal veure el nadó plorant, cridant, somrient o gesticulant. I es va aprenent a mostrar. Certament hi entren…

Més enllà del binarisme de gènere; vers la fluïdesa

Autora: Concepció Garriga, psicoterapeuta psicoanalítica relacional, membre de la “Sociedad ‘Fórum’ de psicoterapia psicoanalítica” de Madrid, de la International Association for Relacional Psychotherapy and Psychoanalysis (IARPP) i de la Asociación EMDR. concepgarriga@gmail.com; www.concepciogarriga.com Resum: Aquest article es fonamenta en nombrosos treballs d’un ampli espectre de disciplines (psicoanàlisi, psicologia social, sexologia, biologia,…) per acabar proposant que, com a societat, caminem cap a la fluïdesa de gènere i cap als valors emancipadors de les democràcies més avançades. Veurem com les diferents possibilitats de posicions de gènere i d’orientació sexual ens van apropant cap a la igualtat, que està previst que s’assoleixi entre…

CONFINAMIENTO Y VIDA INTERIOR

    En esta sociedad en la que vivimos en que lo que suele imperar es la inmediatez, las comunicaciones breves , la eficacia, todo a golpe de clic,  en paralelo con el detrimento de las conversaciones pausadas de antaño en que el tiempo parecía detenerse en encuentros con charlas personales, este confinamiento obligado, empuja a la introspección de la población, a encontrarse con uno o una misma, a cultivar la vida interior, a pensar sobre la existència, el sentido y la finitud de la vida… lo cual no es incompatible con un cierto grado de comunicación con el exterior…

Confinament

Obra original de Pilar Barbany   Estem confinats, què significa això? Estic a casa, porto ja setze dies i només surto a comprar el pa i algunes coses de menjar que ens fan falta. Els carrers estan buits pràcticament, vas veient de tant en tant alguna persona que acompanya un gos… o millor… algun gos que treu a passejar la persona, ja que sortir amb la mascota esta permès i els veterinaris alerten de l’estrès que molts gossos estan patint de tant sortir al carrer. També veus passar transeünts amb alguna bossa al braç, perquè quedi clar que el motiu…