actualidad

ESCRIURE I LLEGIR

Avui hi ha un petit aparell, l’Ipad, que moltíssimes persones fan servir: No ho té tot, ni tot el que té és veritat. I això ens condueix a dues consideracions.   La primera, i de suma importància: exercir la capacitat crítica que ens ha de portar a buscar fonts, causes etc. per no empassar-nos-ho tot,  perquè avui dia una  cosa normal  i tan vella com la humanitat és mentir, difamar, enganyar, manipular, pervertir, tergiversar les informacions en benefici d’alguns, sense fer esment de  la veritat o el bé de l’altre(s). Dit d’una altra forma: Deixar de tenir present  la dignitat…

DO UT DES

Do ut des es una expresión latina que significa: Te doy para que tú me des. Una forma de transacción, de reciprocidad. O también doy para que me hagas. Siempre dar o hacer para recibir o hacer. O en términos populares: Nadie da nada por nada. Esta idea está muy extendida: ¡Desconfía de quien te regala algo! ¿Qué quiere? Siempre que se da se busca de forma consciente o inconsciente una recompensa: Nada es gratis. Y más en un mundo capitalista donde el dinero lo es todo como principio y fin. Ciertamente, según los contextos, una frase tiene muchas lecturas….

LA PSICOLOGIA TRANS-PERSONAL

  EXERGO: Primero: El 10 de junio tenía que hacer la conferencia, que era presencial, en nuestra sede de la ACPP, pero advertí que si era on line no la haría por no estar acostumbrado a estas técnicas. Por eso, pedir anularla. Segundo: La conferencia que debía ser presencial era una despedida de mi tarea psiquista realizada a lo largo de más de cuarenta años. Es hora de jubilarme …. y continuar disfrutando hasta una eu-tanasia. Tercero: El artículo no es la conferencia sino ideas básicas, afirmaciones o tesis, que el espacio no me da para demostrar. No habrá citas….

LA GRATITUD

  Si valor es lo que da vida y estímulo para la salud «integral», uno de estos valores es LA GRATITUD. Saber decir «gracias. A todos, incluso al enemigo. ¿Paradoja u oxímoron? El enemigo es siempre una persona. Y toda persona tiene su dignidad.   Gratitud viene del latín que tiene el sufijo «tud», que indica una calidad; y «gratuito» que significa agradable, bien recibido, agradecido. Por lo tanto, quien ejerce la cualidad, la acción de saber lo que es agradable, bueno, satisfactorio, dice «gracias». Pero este valor no cae del cielo, como no cae del cielo, nada. Todo se…

LA GRATITUD

Si valor és allò que dona vida i estímul per a la salut “integral”, un d’aquests valors és LA GRATITUD. Saber dir “gràcies”. A  tothom, àdhuc a l’enemic. Paradoxa o oxímoron? L’enemic és sempre una persona. I tota persona té la seva dignitat. Gratitud ve del llatí que té el sufix  “tud”, que indica una qualitat;  i “gratus” que vol dir agradable, ben rebut, agraït. Per tant, qui exerceix la qualitat, l’acció de saber allò que és agradable, bo, satisfactori, diu “gràcies”.  Però aquest valor no cau del cel, com no cau del cel, res. Tot s’aprèn.  És un treball…

LA INTERIORIDAD DEL SER HUMANO

     Si seguimos los tres términos. Primero, ser. Los diccionarios nos indican que  tiene más de 14 significaciones. Parto de lo que existe y es fruto de evolución inorgánica como orgánica en el microcosmos y macrocosmos. El segundo, humano. Tiene pocas. Considero un ser vivo que le caracteriza el habla. El tercer, interior. Tiene más de doce significaciones. Escojo  de lo más adentro e íntimo o lo que se siente en profundidad. Tema muy psiquista cuando se habla de la subjetividad. Como siempre las definiciones son fruto de la experiencia; esta es la base o el punto de partida:…

LA VOLUNTAT DE PODER o ALFRED ADLER

Alfred Adler (1870-1937) junt amb d’altres psiquiatres com Carl Jung (1875-1961) i Wilheim Stekel (1968-1940)  van ser dissidents de l’escola de Sigmund Freud (1856-1939). Cal tenir-ho en compte per comprendre la pluralitat psicoanalítica. Adler partia del criteri  que certa  funcionalitat de l’organisme podia produir un complex d’inferioritat que era compensat  pel domini sobre l’altre. Amb això coincidia amb Nietzsche (1844-1900): la voluntat de potència. “Quant més intens és el sentiment d’inferioritat, tant més s’experimenta la necessitat de controlar i dominar els altres” (Grotjahn M. Historia del psicoanàlisis I. p. 132. Paidos. B.A., 1968)). No és una especulació sinó una realitat…

EL(LOS) VALOR(ES)

La palabra valor es de un uso muy popular, y tiene muchas significaciones. Ciertamente, en el sentido de que hablo en el artículo es un total reflejo del título de la revista: Valores. La palabra valor viene del latín: valor, valoris. Tiene un sentido comparable a «fuerza, fortaleza»; así lo indica su raíz indoeuropea: ser fuerte. En los diccionarios tanto catalán como castellano, y ciertamente en otros,  la palabra valor tiene aproximadamente unos diez significados diferentes. Los mento para poder contextualizarlos. Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o una cosa merece consideración o ser tenida en…

EL(S) VALOR(S)

La paraula valor és d’un ús molt popular, i té  moltes significacions. Certament, en el sentit que en parlo a l’article és un total reflex del títol de la revista:VALORS. La paraula valor ve del llatí (valor, valoris). Té un sentit equiparable a”força, fortalesa”; així ho indica la seva arrel indoeuropea: ser fort. En el DIEC com en d’altres, la paraula valor té aproximadament uns deu significats diferents. Els esmento per tal de poder contextualitzar-los. Qualitat o conjunt de qualitats per les quals una persona o una cosa mereix consideració o ser tinguda en compte: les seves recomanacions tenen un gran…

SENZILLAMENT: UN ANY MÉS

 La durada de l’any depèn de cada cultura: Any sideral, any solar, any anomalístic. A la vida quotidiana, fem servir l’any civil, que és el gregorià, el més estès a occident. Per altra banda, hi ha l’evolució històrica de l’any solar. Només els cito, entre altres,  perquè en són molts: Any solar egipci, any solar julià, any solar gregorià,  que és l’any civil actual. És un tema apassionant veure com la Humanitat ha anat confeccionat una explicació de quelcom que no pot dominar: el temps. I si la base del temps és la Natura, ara comencem anar de forma diferent…

2 of 4
1234